Schülerinnen und Schüler

1a - Klassenvorstand: Sophia Bechter

1b - Klassenvorstand: Daniel Mätzler

2a - Klassenvorstand: Angelika Dorner

2b - Klassenvorstand: Ingeborg Mennel

3a - Klassenvorstand: Magdalena Schwärzler

3b - Klassenvorstand: Katarina Raid

4a - Klassenvorstand: Doris Manzl

4b - Klassenvorstand: Melanie Schmieg